Gerd Elise Lundsten

Hälsa/Träning Allergi/Överkänslighet Hjärta Foto Musik Tankar/Funderingar Relationer

Sveriges lag: skillnad mellan synskada o allergi!

Publicerad 2012-09-17 01:02:32 i Politik!

Jag har vid en första sökning hittat följande ang. synskadades rättigheter enligt svenska lagar:

Svensk författningssamling
Lag
om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund;
utfärdad den 19 maj 2005.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.
1 § Denna lag skall tillämpas i Synskadades Riksförbunds verksamhet vid prövning av frågor om tilldelning och återtagande av dispositionsrätt till le- darhund samt tilldelning och återtagande av ledarhund.
Ansökan om dispositionsrätt till en ledarhund görs hos Synskadades Riks- förbund på den blankett som förbundet tillhandahåller.
2 § För att kunna tilldelas dispositionsrätt till en av Synskadades Riksför- bunds ledarhundar skall sökanden
1. vara minst 18 år,
2. ha en synskada, som innebär avsaknad av ledsyn,
3. ha behov av samt kunna använda ledarhund som förflyttningshjälpme-
del,
4. ha en stabil social situation,
5. ha förmågan att ge hunden god omsorg och goda levnadsvillkor, samt 6. vara bosatt i Sverige.
3 § Synskadades Riksförbund prövar ansökningar om dispositionsrätt till ledarhund. Om förutsättningarna enligt 2 § är uppfyllda skall Synskadades Riksförbund bifalla ansökan. Den som har fått en dispositionsrätt till en le- darhund skall genom ett särskilt beslut tilldelas en ledarhund inom rimlig tid. Härvid skall hänsyn tas till tillgången på ledarhundar, antalet sökande och den enskildes önskemål.
4 § Den som tilldelats en ledarhund skall tillsammans med hunden ge- nomgå fortlöpande utbildning och se till att ledarhunden får den veterinär- vård som behövs.
5 § En dispositionsrätt till ledarhund skall tas tillbaka om den som tillde- lats ledarhunden inte längre uppfyller kraven i 2 eller 4 § och detta beror på en omständighet som inte är tillfällig eller obetydlig.
1 Prop. 2004/05:84, bet. 2004/05:SoU17, rskr. 2004/05:241.
SFS 2005:340
Utkom från trycket den 31 maj 2005
1
------------

SFS 2005:340
Frågor om att ta tillbaka dispositionsrätt till ledarhund prövas av Synska- dades Riksförbund efter ansökan, anmälan eller på eget initiativ. Beslutar Synskadades Riksförbund om att ta tillbaka dispositionsrätt skall förbundet samtidigt besluta att hunden skall återlämnas. I beslutet skall anges när hun- den senast skall vara återlämnad till förbundet.
En ledarhund som inte längre är tjänstduglig får återtas utan att disposi- tionsrätten till ledarhunden tas tillbaka.
6 § I ärenden enligt denna lag tillämpas följande bestämmelser i förvalt- ningslagen (1986:223):
– 11 och 12 §§ om jäv,
– 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen, – 15 § om anteckning av uppgifter,
– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,
– 20 § om motivering av beslut,
– 21 § om underrättelse av beslut,
– 22 § om överklagande,
– 23 och 24 §§ om hur beslut överklagas,
– 25 § om överlämnande av överklagande m.m.,
– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande,
– 27 och 28 §§ om omprövning av beslut, samt
– 30 § om överklagande av avvisningsbeslut.
7 § Beslut om tilldelning eller återtagande av dispositionsrätt till ledarhund samt tilldelning eller återtagande av ledarhund får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Synskadades Riksförbund skall därvid vara den enskil- des motpart. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
8 § Socialstyrelsen har tillsyn över Synskadades Riksförbunds verksamhet enligt denna lag. Socialstyrelsen har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. En begäran får förenas med vite.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 men tillämpas inte i de fall le- darhunden tilldelats tidigare.

På regeringens vägnar GÖRAN PERSSON
BERIT ANDNOR (Socialdepartementet)

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Gerd Elise

Född 1957. Jag har en Atopisk Polyvalent Allergi som jag är född med. Min viktigaste dag är när jag och Michael träffades för första gången den 9/5-1990. Det var på hans jobb. Vi var ute och åt middag för första gången den 18/5-1990. Vi förlovade oss den 15/9-1991. Vi gifte oss den 3/7-1993. I övrigt får ni lära känna mig genom det jag skriver.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela