Gerd Elise Lundsten

Hälsa/Träning Allergi/Överkänslighet Hjärta Foto Musik Tankar/Funderingar Relationer

Maslows Behovstrappa enligt Gerd Lundsten

Publicerad 2019-05-14 13:14:16 i Allmänt

MASLOWS BEHOVSTRAPPA ENLIGT

GERD LUNDSTEN

20190514 

7b

Fritid Intressen

7a

Miljösanering 

Bla:

Djur- Rök- Parfym-/Irriterande Doftfritt!

Eliminationskost!

 

6b

Kläder Skor 

6a

Miljösanering 

Bla:

Djur- Rök- Parfym-/Irriterande Doftfritt!

Eliminationskost!

 

5b

Arbete

5a

Miljösanering 

Bla:

Djur- Rök- Parfym-/Irriterande Doftfritt!

Eliminationskost!

 

4b

ArbetsRehab

 

4a

Miljösanering 

Bla:

Djur- Rök- Parfym-/Irriterande Doftfritt!

Eliminationskost!

 

3b

Trygghet Mat 

Mediciner C-Pap

Tak Sömn 

Sjukgymnastik 

Arbetsterapi

 

3a

Bla:

Miljösanering 

Djur- Rök- Parfym-/Irriterande Doftfritt 

Eliminationskost!

 

2b

Tro Kärlek Vänskap Gemenskap Samarbete Uppskattning 

 

2a

Bla:

Miljösanering 

Djur- Rök- Parfym-/Irriterande Doftfritt 

Eliminationskost!

 

1

Miljösanering 

Bla:

Djur- Rök- Parfym-/Irriterande Doftfritt

Eliminationskost! 

 

24/11-2014! Läkarintyg!

Publicerad 2014-11-24 02:22:01 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

24/11-2014! Läkarintyg!
 
Jag har ett läkarintyg på min omfattande allergi o överkänslighet o dess krav. 
 
Jag har fått detta fär att stärka mina möjligheter att få dem medicinska sjukdomens krav tillgodosedda utan bråk tråkningar mobbing el diskriminering.
 
Jag kan inte gärna lägga ut detta intyg på nätet Som ngn form av bevis på att jag verkligen är allergisk o överkänslig i den omfattning som jag beskriver det.
 
Det är ett egentligen anmärkningsvärt att jag (mfl?) ska vara tvingade att ha med mig en kopia av ett skrivet intyg överallt......för att få sjikdomens krav tillgodosedda....
 
Men så är det!

15/10-2014! Robertsfors Allergidagis läggs ned!

Publicerad 2014-10-23 10:53:59 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

15/10-2014! Robertsfors Allergidagis läggs ned!
 
Jag såg i tidningen denna dag att dagiset för multiallergiska barn i Robertsfors läggs ned pga brist på både barn o personal.
 
 Dom fyra (4) barnen flyttas till vanliga dagis. 
 
Jag är själv multiallergisk o kunde inte vara på lekis som det hette på den tiden. Jag blev bara sjuk sjuk sjuk o åter sjuk o blev aldrig bra där emellan.
 
Jag befarar det värsta!
 
Jag hoppas att följande fungerar på dom nya plaseringarna:
 
-allergistädning
-djur- rök- parfym-/irriterande doftfritt
-matanpassning
-premedicinering
-akut medicinering
-aktivitetsanpassning
-mm
 
Jag hoppas att föräldrarna inte tvingas att:
 
-allergistäda!
-köpa oändligt antal flaskor o förpackningar av produkter utan parfym till WC KÖK STÄD TVÄTT  mm!
-köpa oändligt antal produkter utan parfym/irriterande ämnen till alla dom andra barnen o deras föräldrar.
-köpa oändligt antal produkter utan parfym/irriterande ämnen till personalen!
-skicka med särskild mat.
-mm mm mm
 
Orsaken är typ 57 år av utbrännande kamp för miljö- o aktivitets anpassning tillgänglighet delaktighet o jämlikhet.
 
O detta tom inom hälso sjukvård o omsorg. Dom som ska anpassa sig o var djur- rök- parfym-/irriterande doftfria på jobbet klarar inte av det. O det gäller människor m utbildning o i många fall legitimation i hälso sjukvård o omsorg...... 
 
Jag af har blivit utklöst utskälld utparfymerad o utrökt från kommun o landsting.
Överkörd utan respekt el hänsyn när det gällerallergianpassad  hemtjänst o särskilt boende. Först hemtjänst till mina föräldrar. Sedan till pappa i egen lgh o därefter bör han bodde hos oss. O sedan på medicin geriatrik o i synnerhet i överföringen från geriatrik till särskilt långtidsboende. 
 
Detta trotts att miljö- o anpassningskraven var specificerade i ansökningen fär särskilt långtidsboende både pga min o pappas allergi/överkänslighet.
 
Jag har även för flera år sedan på Julafton blivit utkastad från svärmors särskilda boende pga jag protesterade mot att dom släppte in en hund.......
 
Så jag är mkt mkt skeptiskt!
 
I synnerhet som jag vet hur tröga kommunerba är på att verställa anpassning.
 
Jag jag har ju alldeles nyligt läst i Allergia om en allergisk skolpojke vars allergistädning i skolsalen osv fisit ut i ingenting. Resultatet blev då ideliga sjukdomsfall m sänkta betyg Som följd. Detta äventyrar pojkens framtid. Utslagningen börjar tidigt.
 
Utslagningen börjar i många fall redan på förskolan. Tvärtomreaktioner är mkt vanligt hos människor i omgivningen.
Anpassningen kan fungera ett litet tag o sedan övergå till tvärtomreaktioner. El så fungerar det inte alls redan från början. El så gör omgivningen det värsta dom kan för att framkalla reaktioner o kommer då inte reaktionen som på beställning så blir det än värre.....
 
Bla pga människor inte kan skilja på hyperventilation o tackhypne.......
Se fakta! Jag ska kolla senare i dag kontrollera att jag verkligen har lagt in förklaringen på fackuttrycken.
 
 
 
 
 
 
 
 

30/4-2014! Vänsterns inställning till religion bygger på respekt!

Publicerad 2014-04-30 04:45:00 i Hälsa!

30/4-2014! Vänsterns inställning till religion bygger på respekt!
 
http://www.marxistarkiv.se/klassiker/lenin/1909/om_arbetarpartiets_installning_till_religion.pdf
 
1

VI Lenin
Om arbetarpartiets inställning till religionen

Deputeraden Surkovs tal i riksduman under debatten om synodens budget och diskussionerna i vår dumagrupp när utkastet till detta tal dryftades (diskussionerna återges nedan) har rest en utomordentligt viktig och just nu aktuell fråga. Idag intresserar sig utan tvivel breda kretsar av samhälletför allt som har med religion att göra, och detta intresse har smittat av sig till intellektuella som står arbetarrörelsen nära och även till vissa arbetarkretsar. Socialdemokratin är obetingat förpliktad att förklara sin inställning till religionen.

Socialdemokratin bygger hela sin världsåskådning på den vetenskapliga socialismen, dvs marxismen. Marxismens filosofiska grundval är, såsom Marx och Engels upprepade gånger förklarat, den dialektiska materialismen, som helt övertagit de historiska traditionerna från 1700-talets materialism i Frankrike och från Feuerbach (förra hälften av 1800-talet) i Tyskland, en materialism som är obetingat ateistisk och avgjort fientlig mot all religion. Vi erinrar om att Engelshela Anti-Dühring, som Marx läste i manuskript, påvisar det inkonse- kventa i materialisten och ateisten Dührings materialism och slår fast att denne lämnade smyghål öppna för religionen och religionsfilosofin. Vi erinrar om att Engels i sitt verk om Ludwig Feuerbach förebrådde denne för att han inte bekämpade religionen i syfte göra rent hus med den utan för att förnya den, för att skapa en ny, upphöjdreligion osv. Religionen är folkets opium detta yttrande av Marx är hörnstenen för marxismens hela världsåskådning i frågan om religionen. Marxismen har ständigt betraktat alla moderna religioner och kyrkor, alla religiösa organisationer som organ för den borgerliga reaktionen, vilka har till uppgift att försvara utsugningen och söva arbetarklassen.

Samtidigt kritiserade emellertid Engels upprepade gånger skarpt de personer, som i sin önskan att vara mera vänstersinnadeeller mera revolutionäraän socialdemokratin, i arbetar- partiets program försökte föra in en direkt bekännelse till ateismen i betydelsen av en krigs- förklaring mot religionen. På tal om det berömda manifest, som hade getts ut av flyktingar från Pariskommunen, blanquister som emigrerat till London, betecknade Engels 1874 deras larmande krigsförklaring mot religionen som en dumhet. Han förklarade att en sådan krigsförklaring var det bästa sättet att stimulera intresset för religionen och försvåra att den verkligen dog ut. Engels klandrade blanquisterna för att de var oförmögna att inse att endast arbetarmassornas klasskamp, som allsidigt drar in de mest breda skikt av proletariatet i en medveten och revolutionär samhällelig verksamhet, är i stånd att verkligen befria de under- tryckta massorna från religionens ok, medan proklamerandet av ett krig mot religionen som politisk uppgift för arbetarpartiet endast är en anarkistisk fras. Och då Engels 1877 i Anti- Dühring skoningslöst slog ned på även de minsta eftergifter från filosofen Dührings sida åt idealismen och religionen, fördömde han inte mindre bestämt Dührings revolutionäraidé att religionen skulle förbjudas i ett socialistiskt samhälle. Att förklara ett sådant krig mot religionen skulle, säger Engels, betyda att överbismarcka Bismarck, dvs att göra samma dumhet som Bismarck i sin kamp mot klerikalerna (den beryktade kulturkampen, dvs Bismarcks kamp på 1870-talet mot de tyska katolikernas parti, centrum-partiet, genom att med polisiära åtgärder förfölja katolicismen). Genom denna kamp stärkte Bismarck endast katolikernas aggressiva klerikalism, han endast skadade den verkliga kul turens sak, ty i stället för de politiska skiljemurarna ställde han de religiösa i förgrunden och avledde uppmärk- samheten hos vissa skikt av arbetarklassen och demokratin från klasskampens och den revolutionära kampens trängande uppgifter till den mest ytliga och borgerligt lögnaktiga antiklerikalism. Engels anklagade Dühring, som ville vara ultrarevolutionär, för att i en annan form vilja upprepa Bismarcks dumhet och krävde att arbetarpartiet tålmodigt borde arbeta på 

2

att organisera och upplysa proletariatet, vilket medför att religionen dör bort, och inte äventyrligt ge sig in i ett politiskt krig mot religionen. Denna ståndpunkt har gått den tyska socialdemokratin i blodet, vilken exempelvis uttalat sig för frihet åt jesuiterna, för att de skall få finnas i Tyskland och för att alla polisiära åtgärder i kampen mot den ena eller andra religionen skall upphävas. Religionen förklaras för en privatsak” – denna berömda punkt i Erfurtprogrammet (1891) stadfäste nämnda politiska taktik hos socialdemokratin.

Denna taktik har idag redan hunnit bli rutin och har hunnit ge upphov till en ny förvrängning av marxismen, denna gång i motsatt, opportunistisk riktning. Man har börjat tolka Erfurt- programmets bestämmelse så, att vi socialdemokrater, vårt parti, skulle betrakta religionen som en privatsak, att religionen skulle vara en privatsak för oss som socialdemokrater, för oss som parti. Utan att gå in i direkt polemik mot denna opportunistiska synpunkt ansåg Engels det på 1890-talet nödvändigt att bestämt vända sig emot densamma, inte i polemisk utan i positiv form. Han gjorde det nämligen i form av en förklaring avsiktligt understruken att socialdemokratin betraktar religionen som en privatsak i förhållande till staten men ingalunda i förhållande till sig själv, till marxismen, till arbetarpartiet.

Detta var en ytlig historisk överblick över Marxoch Engelsuttalanden i religionsfrågan. För personer, som har en lättvindig inställning till marxismen, för personer som inte kan eller inte vill tänka, är detta ett gytter av meningslösa motsägelser och vacklanden från marxismens sida: så att säga ett slags mischmasch av konsekventateism och efterlåtenhetåt religio- nen, ett slags principlösvacklan mellan ett r-r-revolutionärt krig mot gud och en feg önskan att ställa sig inhos de troende arbetarna, fruktan för att skrämma dem osv, osv. I de anarkis- tiska frasmakarnas litteratur kan man finna inte så få utfall av detta slag mot marxismen.

Men den som åtminstone i någon mån förmår inta en seriös hållning till marxismen och tänka sig in i dess filosofiska grunder och den internationella socialdemokratins erfarenheter, han finner lätt att marxismens taktik mot religionen är alltigenom konsekvent och genomtänkt av Marx och Engels, att det som dilettanter eller okunniga människor anser vara vacklan är en direkt och oundviklig slutsats ur den dialektiska materialismen. Det vore fullständigt felaktigt att tro, att marxismens skenbara moderationi förhållande till religionen skulle ha sin förklaring i s k taktiska motiv, dvs i önskan att inte skrämmaosv. Tvärtom, marxismens politiska linje är också i denna fråga oupplösligt förknippad med dess filosofiska grundvalar.

Marxism är materialism. Som sådan är den lika oförsonligt fientlig mot religionen som 1700- talsencyklopedisternas materialism eller Feuerbachs materialism. Därom råder inget tvivel. Men Marxoch Engelsdialektiska materialism går längre än encyklopedisternas och Feuerbachs materialism, ty den tillämpar den materialistiska filosofin på historiens område, på samhällsvetenskapernas område. Vi måste bekämpa religionen. Detta är hela materialismens och följaktligen också marxismens ABC. Men marxismen är inte en materialism som har stannat vid ABC. Marxismen går längre. Den säger: man måste kunna kämpa mot religionen, och därför måste man materialistiskt förklara ursprunget till tron och religionen hos massorna. Kampen mot religionen får inte inskränkas till, får inte reduceras till en abstrakt ideologisk förkunnelse. Man måste sätta denna kamp i samband med den konkreta klassrörelse, som syftar till att undanröja religionens sociala rötter. Varför håller sig religionen kvar hos efter- blivna skikt av stadsproletariatet, hos breda skikt av halvproletariatet och hos bondemassan? På grund av folkets okunnighet svarar den borgerlige framstegsmannen, radikalen eller bor- gerlige materialisten. Följaktligen, ned med religionen, leve ateismen att sprida ateistiska åsikter är vår huvuduppgift. Marxisten säger: det stämmer inte. En sådan uppfattning är ytlig, den är ett borgerligt inskränkt kultursnobberi. En sådan uppfattning går inte tillräckligt på djupet, förklarar inte religionens rötter på ett materialistiskt utan på ett idealistiskt sätt. I de moderna kapitalistiska länderna är dessa rötter huvudsakligen av social natur. Religionens 

3

djupaste rot är idag det sociala förtrycket av de arbetande massorna, deras till synes full- ständiga hjälplöshet inför de blinda krafterna i kapitalismen, vilken dagligen och stundligen utsätter arbetarna i gemen för de mest fruktansvärda lidanden och de mest avskyvärda kval i tusen gånger större omfattning än alla sådana exceptionella händelser som krig, jordbävningar m m. Fruktan har skapat gudarna.Fruktan för kapitalets blinda kraft, som är blind emedan den inte kan förutses av folkets massor, som vid varje steg i deras liv hotar att drabba och även drabbar proletären och småägaren med en plötslig, oväntad, tillfälligruin, under- gång, förvandling till tiggare, paupers, prostituerade och som hotar att utelämna och faktiskt även utelämnar dem åt hungerdöden det är den rot till religionen i vår tid, som materialisten framför allt och mer än allt annat måste beakta, om han inte vill förbli en materialist i den förberedande klassen. Ingen upplysningsbroschyr kan etsa bort religionen ur de i den kapitalistiska grottekvarnen förtrampade massorna, som är utelämnade åt kapitalismens blinda, förstörande krafter, så länge de inte själva lärt sig att enat, organiserat, planmässigt och medvetet kämpa mot denna rot till religionen, mot kapitalets herravälde i alla dess former.

Följer då av detta att en upplysningsskrift mot religionen är skadlig eller överflödig? Nej, det gör det inte. Härav följer något helt annat, nämligen att socialdemokratins ateistiska propaganda måste vara underställd dess huvuduppgift: att utveckla de utsugna massornas klasskamp mot utsugarna.

Det kan hända att en person som inte tänkt sig in i den dialektiska materialismens grundvalar, dvs Marxoch Engelsfilosofi, inte förstår (eller åtminstone inte genast förstår) denna sats. Vad nu då? Skall den ideologiska propagandan, propagerandet av vissa idéer, kampen mot den fiende till kulturen och framåtskridandet, som hållit sig kvar i årtusenden (dvs religionen), underordnas klasskampen, dvs kampen för bestämda praktiska mål på det ekonomiska och politiska området?

Detta är en av de gängse invändningarna mot marxismen, vilka vittnar om fullständig oför- måga att förstå den marxska dialektiken. Den motsättning, som förvirrar dem som kommer med en sådan invändning, är en levande motsättning ur det levande livet, dvs en dialektisk motsättning, inte en motsättning i ord, ingen fiktiv motsättning. Att dra en absolut, en oöver- stiglig gräns mellan å ena sidan den teoretiska propagandan för ateismen, dvs utrotandet av den religiösa tron hos vissa skikt av proletariatet, och å den andra framgången, förloppet, be- tingelserna för dessa skikts klasskamp innebär att resonera odialektiskt, att göra det som är en rörlig, relativ gräns till en absolut gräns, innebär att med våld skilja det åt som är oupplösligt förenat i den levande verkligheten. Låt oss ta ett exempel. Proletariatet i ett bestämt område och i en bestämd industrigren är, låt oss anta det, uppdelat i ett avancerat skikt av relativt medvetna socialdemokrater, som givetvis är ateister, och i relativt efterblivna arbetare, som ännu har kvar banden med landsbygden och bönderna och som tror på gud, går i kyrkan eller rentav står under direkt inflytande av församlingens präst, vilken eventuellt bildar en kristlig arbetarförening. Låt oss vidare anta att den ekonomiska kampen på denna ort lett till en strejk. Marxisten måste ställa strejkrörelsens framgång i främsta rummet, han måste beslutsamt mot- arbeta att arbetarna i denna kamp uppdelas i ateister och kristna, han måste beslutsamt bekäm- pa en sådan uppdelning. Ateistisk propaganda kan under sådana förhållanden visa sig vara både överflödig och skadlig inte utifrån kälkborgerliga överväganden om att skrämma bort de efterblivna skikten, förlora ett mandat vid valen osv, utan med hänsyn till ett verkligt fram- steg för klasskampen, vilken i det moderna kapitalistiska samhället hundra gånger bättre leder de kristna arbetarna till socialdemokratin och till ateismen än vad ohöljd ateistisk propaganda kan göra. Den som förkunnar ateism i ett sådant ögonblick och i en sådan situation skulle bara spela prästen och prästerna i händerna, ty deras högsta önskan är att få se arbetarnas uppdel- 

4

ning efter deltagande i strejken ersatt med en uppdelning efter tron på gud. En anarkist som förkunnar krig mot gud till varje pris skulle i själva verket hjälpa prästerna och bourgeoisin (såsom anarkisterna ju alltid hjälper bourgeoisin i praktiken). Marxisten måste vara materia- list, dvs fiende till religionen, men han måste vara en dialektisk materialist, dvs inte ställa kampen mot religionen abstrakt, på grundvalen av en abstrakt, rent teoretisk, ständigt oför- änderlig propaganda, utan ställa den konkret, på grundvalen av den klasskamp som faktiskt pågår och mer och bättre än allt annat fostrar massorna. Marxisten måste kunna ta hänsyn till hela den konkreta situationen, alltid finna gränsen mellan anarkism och opportunism (denna gräns är relativ, rörlig och föränderlig, men den existerar), han får inte förfalla vare sig till anarkistens abstrakta, ordrika men i själva verket tomma revolutionarismeller till kälkbor- gerligheten och opportunismen hos småborgaren eller den liberale intellektuelle, vilken fruk- tar kampen mot religionen, glömmer denna sin uppgift, förlikar sig med tron på gud och till ledstjärna har inte klasskampens intressen utan små, futtiga beräkningar att inte såra någon, att inte stöta bort eller skrämma någon och den visa regeln leva och låta levaosv, osv.

Det är ur denna synpunkt man måste lösa alla enskilda frågor som gäller socialdemokratins inställning till religionen. Ofta dyker exempelvis den frågan upp om en präst kan vara medlem i det socialdemokratiska partiet eller inte, och vanligen besvaras den jakande utan några som helst förbehåll med hänvisning till de europeiska socialdemokratiska partiernas erfarenheter. Men dessa erfarenheter är inte bara ett resultat av den marxistiska lärans tillämpning på arbetarrörelsen utan också av de specifika historiska förhållandena i Västeuropa, vilka saknas i Ryssland (vi skall nedan gå närmare in på dessa förhållanden), varför ett obetingat positivt svar här är felaktigt. Man kan inte en gång för alla och oberoende av omständigheterna för- klara, att präster inte får bli medlemmar i det socialdemokratiska partiet, men man kan inte heller en gång för alla ställa upp den motsatta regeln. Om en präst kommer till oss för att delta i det gemensamma politiska arbetet och samvetsgrant utför sina partiuppdrag utan att gå emot partiprogrammet, så kan vi ta in honom i socialdemokratins led, eftersom motsättningen mellan vårt programs anda och principer å ena sidan och prästens religiösa övertygelse å den andra under sådana förhållanden skulle bli något som endast berör honom själv, hans person- liga motsättning; och en politisk organisation kan inte examinera sina medlemmar för att ut- röna om det inte finns en motsättning mellan deras åsikter och partiprogrammet. Men givetvis skulle ett sådant fall vara ett sällsynt undantag till och med i Europa och i Ryssland skulle det vara något alldeles otroligt. Och om exempelvis en präst skulle inträda i det socialdemokra- tiska partiet och göra det till sin huvudsakliga och så gott som enda uppgift att aktivt bedriva religiös propaganda inom det, så blev partiet obetingat tvunget att utesluta honom ur sina led. Vi bör inte endast tillåta utan rentav energiskt verka för att alla arbetare som fortsätter att tro på gud inträder i det socialdemokratiska partiet, vi är obetingat emot att man på minsta sätt kränker dessa arbetares religiösa övertygelse, men vi drar med dem för att fostra dem i vårt programs anda och inte för att de aktivt skall bekämpa detta program. Vi tillåter åsiktsfrihet inom partiet, men inom vissa gränser som bestäms av grupperingsfriheten: vi är inte skyldiga att gå hand i hand med personer, vilka aktivt propagerar åsikter som partimajoriteten avvisar.

Ett annat exempel: kan man under alla förhållanden på samma sätt fördöma medlemmar i det socialdemokratiska partiet som förklarar att socialismen är min religionoch som propagerar åsikter, vilka överensstämmer med denna förklaring? Nej, det kan man inte. Här föreligger utan tvivel en avvikelse från marxismen (och följaktligen också från socialismen), men be- tydelsen av denna avvikelse, dess så att säga specifika vikt, kan variera med omständlig- heterna. Det är en sak om en agitator eller en person som talar inför en arbetarmassa säger så för att lättare göra sig förstådd, för att inleda sin framställning, för att ge sina åsikter en reellare form med hjälp av termer som den outvecklade massan är mest van vid. En annan sak är det om en författare börjar förkunna gudaskapandeeller gudaskapande socialism (i stil 

5

med exempelvis Lunatjarskij & Co hos oss). Liksom i första fallet ett fördömande skulle vara en småaktig kitslighet eller rentav en malplacerad inskränkning i agitatorns frihet, friheten att pedagogisktpåverka, är i det andra fallet ett fördömande från partiets sida nödvändigt och ofrånkomligt. Satsen socialismen är en religionär för en del en form för övergång från religion till socialism, för andra från socialism till religion.

Låt oss nu övergå till de förhållanden, som i väst gett upphov till en opportunistisk tolkning av tesen religionen förklaras för en privatsak. Naturligtvis förekommer här inverkan från de allmänna orsaker som framkallar opportunism överhuvudtaget, då arbetarrörelsens fundamen- tala intressen offras för stundens fördelar. Proletariatets parti kräver av staten att religionen förklaras för en privatsak, men det anser ingalunda kampen mot folkets opium, kampen mot de religiösa fördomarna osv vara en privatsak. Opportunisterna förvränger saken därhän, att det socialdemokratiska partiet anser religionen vara en privatsak!

Men utom den vanliga opportunistiska förvrängningen (som alls inte utreddes av vår duma- grupp i dess diskussioner om talet i religionsfrågan) finns det särskilda historiska förhållanden som framkallat de europeiska socialdemokraternas nuvarande, om man så kan uttrycka sig, överdrivna likgiltighet för religionsfrågan. Dessa förhållanden är av två slag. För det första är kampen mot religionen en uppgift som historiskt tillkommer den revolutionära bourgeoisin, och i väst har den borgerliga demokratin under epoken av sina revolutioner eller sina attacker mot feodalismen och medeltiden i betydande grad fullgjort (eller strävat efter att fullgöra) denna uppgift. Såväl i Frankrike som i Tyskland har den borgerliga kampen mot religionen traditioner som är mycket äldre än socialismen (encyklopedisterna, Feuerbach). I Ryssland vilar i enlighet med vår borgerligt demokratiska revolutions betingelser även denna uppgift nästan helt på arbetarklassen. Den småborgerliga (narodistiska) demokratin i vårt land har i det avseendet inte gjort alltför mycket (som de nybakade ärkereaktionära kadeterna eller kadetiska ärkereaktionärerna i Vechi tror), utan alltför litet i jämförelse med Europa.

Å andra sidan har den borgerliga antireligiösa kampens traditioner i Europa skapat en specifikt borgerlig förvrängning av denna kamp genom anarkismen, vilken såsom marxisterna länge och upprepade gånger förklarat trots hela raserieti sina angrepp mot bourgeoisin står på den borgerliga världsåskådningens grundval. Anarkisterna och blanquisterna i de romanska länderna, Most (som för övrigt var Dührings lärjunge) et consortes i Tyskland och de österrikiska anarkisterna på 1800-talet har fört det revolutionära frasmakeriet i kampen mot religionen till nec plus ultra1. Det förvånar inte att de europeiska socialdemokraterna nu slår över till den andra ytterligheten jämfört med anarkisterna. Detta är begripligt och i viss mån legitimt, men det anstår inte oss, ryska socialdemokrater, att glömma de specifika historiska förhållandena i väst.

För det andra hade i väst sedan de nationella borgerliga revolutionerna avslutats, sedan en större eller mindre grad av trosfrihet införts frågan om den demokratiska kampen mot religionen redan i så hög grad historiskt trängts i bakgrunden av den borgerliga demokratins kamp mot socialismen, att de borgerliga regeringarna medvetet försökte dra massornas upp- märksamhet från socialismen genom att organisera ett kvasiliberalt fälttågmot klerika- lismen. Det var innebörden såväl i kulturkampen i Tyskland som i de franska borgerliga republikanernas kamp mot klerikalismen. Den borgerliga antiklerikalismen beredde som medel att dra arbetarmassornas uppmärksamhet från socialismen alltså mark för den likgiltighetgentemot den antireligiösa kampen som nu är spridd inom socialdemokratin i väst. Och återigen är detta begripligt och legitimt, ty socialdemokraterna måste bemöta den

page5image28872

1 Den yttersta gränsen Red 

6

borgerliga och bismarckska antiklerikalismen just genom att underordna kampen mot religionen under kampen för socialismen.

I Ryssland är förhållandena helt annorlunda. Proletariatet är ledaren för vår borgerligt demo- kratiska revolution. Dess parti måste vara den ideologiske ledaren i kampen mot alla medel- tida rester, bl a den gamla, officiella religionen och alla försök att förnya den eller motivera den på ett nytt eller annat sätt osv. Därför är det förståeligt, att medan Engels med relativt mild hand korrigerade opportunismen hos de tyska socialdemokraterna, vilka ersatte arbetar- partiets krav att staten skulle förklara religionen för en privatsak med förklaringen att religionen var en privatsak för socialdemokraterna själva och det socialdemokratiska partiet, så skulle de ryska opportunisterna genom att överta denna tyska förvrängning ha gjort sig hundra gånger mera förtjänta av ett skarpt fördömande från Engelssida.

Då vår grupp från dumans talarstol förklarade att religionen är folkets opium, handlade den fullständigt riktigt och skapade sålunda ett precedensfall, vilket bör tjäna som grundval för alla ryska socialdemokraters uttalanden i religionsfrågan. Borde de ha gått längre och ännu mer detaljerat utvecklat de ateistiska tankegångarna? Inte enligt vår mening. Det kunde ha medfört risken att kampen mot religionen från det proletära politiska partiets sida över- betonades. Det kunde ha lett till att gränsen mellan den borgerliga och socialistiska kampen mot religionen suddades ut. Den socialdemokratiska gruppen i den ärkereaktionära duman skilde sig med heder från sin första uppgift.

Den andra och för socialdemokraterna kanske viktigaste uppgiften att klargöra kyrkans och prästerskapets klassroll vid stödet åt den ärkereaktionära regeringen och bourgeoisin i dess kamp mot arbetarklassen har likaledes fullgjorts med heder. Naturligtvis finns det ännu en hel del som kan sägas i denna fråga, och socialdemokraterna kommer i sina senare inlägg att komplettera kamrat Surkovs tal. Men det oaktat var hans tal utmärkt, och det är vårt partis direkta plikt att sprida det genom alla partiorganisationer.

Den tredje uppgiften var att utförligt klargöra den riktiga innebörden i den av de tyska oppor- tunisterna så ofta förvrängda satsen religionen förklaras för en privatsak. Det gjorde kamrat Surkov tyvärr inte. Det är desto mer beklagligt som kamrat Belousov i gruppens tidigare verksamhet redan begått ett fel i denna fråga, vilket på sin tid påpekades av Proletarij. Diskussionerna i gruppen visar, att tvisten om ateismen för gruppen skymde undan frågan om en riktig framställning av det beryktade kravet att förklara religionen för en privatsak. Vi skall inte klandra kamrat Surkov ensam för det som är hela gruppens fel. Än mer. Vi erkänner direkt att hela partiet här har skulden, eftersom det inte tillräckligt klarlagt denna fråga, för socialdemokraternas medvetande otillräckligt klargjort betydelsen av Engelsanmärkning till de tyska opportunisterna. Diskussionerna i gruppen bevisar att det just rör sig om en oklar föreställning om frågan och alls inte om ovilja att ta hänsyn till Marxlära, och vi är över- tygade om att felet kommer att rättas i gruppens framtida uttalanden.

I det stora hela var kamrat Surkovs tal som sagt mycket bra och bör spridas av alla organisa- tioner. Genom diskussionen av detta tal har gruppen bevisat att den samvetsgrant uppfyllt sin socialdemokratiska plikt. Det återstår endast att uttala en önskan om att partipressen oftare skall redogöra för diskussionerna i dumagruppen i syfte att föra gruppen och partiet närmare varandra, att låta partiet lära känna det svåra arbete som utförs inom gruppen och upprätta ideologisk enhet i partiets och gruppens verksamhet.

Proletarij nr 45, den 13 (26) maj 1909
V I Lenin,
Samlade skrifter, 5:e ry uppl, b 17, s 415-426 

 

 

30/4-2014! Dags att demonstrera på 1 Maj!

Publicerad 2014-04-30 04:03:40 i Hälsa!

30/4-2014! Dags att demonstrera på 1 Maj!

Dags att demonstrera emot kvalen!

Dags att demonstrera för tillgänglighet jämlikhet o delaktighet!

Dags att demonstrera för allas rätt till god hälsa oavsett kön ålder ekonomi!

Dags att demonstrera för allas rätt till anpassad utbildning o arbete!

Dags att demonstrera för allas rätt till hälsosam bostad o miljö!

 

Jag hade pratat m polisen före om andningsskyddet o dom konstaterade att det var grönt iom att öron ögon hår osv osv var fritt.....

Det var mao inte fråga om kamouflage.

22/4-2014! Arbetarpartiet o valet!

Publicerad 2014-04-22 02:52:43 i Hälsa!

22/4-2014! Arbetarpartiet o valet!
 

http://www.arbetarpartiet.se/pressmeddelanden/180-vardagsverksamheter-foere-skrytprojekt

2014-04-04 18:28
Arbetarpartiets tre profilfrågor inför valet till Umeå kommunfullmäktige
* Den första av våra tre huvudfrågor är en ökning av personaltätheten - med betoning på äldreomsorg och hemtjänst. Vi vill även öka lärartätheten i skolan och personaltätheten i förskolan. Men i vår Alternativbudget i juni blir huvudsatsning på äldreomsorg och hemtjänst. Det är där som situationen är mest akut med de högsta sjuktalen och de största svårigheterna att få vikarier vid sjukdom. En sådan satsning kommer att få flera positiva effekter: ökad arbetsglädje, minskade kostnader för sjukfrånvaro och yrket blir mer attraktivt för ungdomar.

* Den andra huvudfrågan handlar om två saker som inte kan separeras nämligen stadsplanering och luftkvalitet. Översiktsplanen från 2011 öppnade dammluckorna för en rad skyskrapor och skrytbyggen som kulturväven och äventyrsbadet. Detta får två effekter. Dels sopas centrala Umeås låga profil (som trivsam småstad) bort - inklusive viktiga grönområden. Dels innebär ökningen av fordon att de höga utsläppen av kvävedioxid, som inneburit ett lagbrott sedan den 1 januari 2006, kommer att fortsätta att skada umebornas hälsa.

I tidigare Alternativbudgetar har vi presenterat åtgärder som omedelbart kan förbättra luften - typ samordnade varutransporter. Men ska luften förbättras måste äventyrsbadet (som placerats på ett katastrofalt ställe trafik- och miljömässigt) krympas och ett nytt jätteprojekt som en Evenemangsarena stoppas. Vi kommer att försvara grönområdet Hamrinsberget till sista blodsdroppen. De styrandes nonchalans mot miljölagarna kommer att driva fram en ny "dungensituation" från 1977.

* Tre: vardagsverksamheter som skola-förskola måste gå före skrytprojekt. Vad gäller finansiering och framtid (FoF) kommer vi, i vår Alternativbudget, att skapa utrymme för ökade investeringar på skolor och förskolor. Många gamla lokaler dras med fuktskador och andra är nedslitna. Ökningen av elever fram till 2022 innebär att Umeå måste bygga nya skollokaler motsvarande tio F-9 skolor. Till detta kommer signaler från regeringen att storleken på klasserna i grundskolan bör minska.

Umeå står inför ett vägval: skrytbyggen eller satsningar på vardagsverksamheterna. Vi sparar omedelbart 300 miljoner på att krympa äventyrsbadet. Vi vill dessutom utreda om det a) går att bygga bostäder på grusplanen intill Mimer, b) samtidigt som vi bestämmer en ny plats för en mindre version av badet på något av de platser som tiskuterades tidigare. På sikt sparar vi ytterligare hundratals miljoner genom att låta stadsbiblioteket stanna vid Vasaplan i kombination med att vi omedelbart påbörjar arbetet med att försöka hyra ut lokalerna i Kulturväven - med sikte på att avveckla kommunens engagemang i detta skrytbygge.

Umeå kommun står inför en väldig investeringsvolym vad gäller skolor/förskolor. Ska detta klaras, samtidigt som vi genomför en nödvändig ökning av personaltätheten, måste vi sätta stopp för det storhetsvansinne som präglat kommunens satsningarna under det senaste decenniet.

Sammanfattning
Umeå står vid ett vägval! Vad ska prioriteras: vardagsverksamheter eller skrytprojekt?

a) Arbetarpartiet vill öka personaltätheten, med början inom äldreomsorg och hemtjänst.

b) Arbetarpartiet vill prioritera upprustning av gamla - och satsningar på nya - lokaler inom skola och förskola före satsningar på vad vi anser vara skrytprojekt typ kulturväv och äventyrsbad.

c) Arbetarpartiet vill förbättra luftmiljön genom en bättre stadsplanering där skrytprojekten pressas tillbaka. Våra första åtgärder blir att stoppa flytten av stadsbiblioteket och utreda möjligheten att bygga bostäder där det trafik- och miljömässiga katastrofprojektet äventyrsbadet är tänkt att ligga (vid Mimerskolan) och samtidigt hitta en ny plats för ett mindre bad.

Vi finansierar stora delar av våra satsningar genom att omedelbart (oavsett placering) krympa äventyrsbadet från ca 400 miljoner till ca 100 miljoner. På sikt skaffar vi oss ytterligare medel, både till investeringar och drift, genom att minska kommunens engagemang i Kulturväven och stoppa framtida skrytbyggen som en Evenemangsarena.

20/3-2014! Träning! Sång! RIS-????

Publicerad 2014-03-20 13:53:58 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

20/3-2014! Träning! Sång! RIS-????
 
 
När jag var o simmade förra gången så var där ett jäng pensionärer. Dom turas visst om med att ha fika med sig. Låter väldigt trevligt. Så vill jag också ha det. Men det lär väl aldrig bli av pga min omfattande allergi o överkänslighet. 
 
Hur som helst så är det den aktiva livsstil som jag hör till sedan barnsben. O det blir väldigt ofta en ren kulturkrock mellan mig o andra aom försöker tvinga på mig en viss livsstil bara pga ålder o kön.....
 
Det senaste i den vägen är att ledaren för Great Joy tvingat ut mig från gospelkören innan jag ens hunnit börja i princip pga min ålder.... Tvärt emot vad som för närvarande står i beskrivningen att alla mellan 14 o 60 år är välkomna. Det står också att det är en kör m blandade åldrar. 
 
Min allergi o överkänslighet är också mkt obekvämt. Liksom att det finns fler m allergi o överkänslighet i kyrkan o körerna...... Men dom är väl så tillplattade att dom inte vågar säga ifrån o då blir jag mkt obekväm.
 
Jag blir dessutom hänvisad till en annan kör o kyrka. En entimmes kör på dagtid som är var annan vecka. O som enligt Great Joys ledare skulle vara allergianpassad. Liksom den kyrkan. Jag hittar ingenting på Mariakyrkans hemsida om att den skulle var allergianpassad o inte heller ngt om att Sång för hälsa skulle vara det. 
En tillåtande miljö som det står i Sång för Hälsas beskrivning är inte detsamma som att det är allergianpassat.  O handikappanpassat betyder inte heller att det per automatik är allergianpassat.
 
Frågan är om detta är ett exempel på ett huvudlöst beteende. Som förtjänar RIS?????
 
Efter det obehagliga utestängande samtalet efter övningen då jag blev mkt bestört besviken arg o ledsen (tårarna började komma) så precenterade jag mig hur som helst i går kväll efter övningen för en grupp människor runt ett fikabord efter övningen o berättade att jag tyckt att det varit mkt trevligt att sitta i kafedelen o lyssna in kören under 2 övningar o att det varit roligt att sjunga med under kvällen. O att jag gärna hade fortsatt att sjunga i kören. Men att jag inte kommer att glrma det eftersom jag inte får vara ned i kören pga jag är för gammal..... En yngre kvinna som satt vid bordet blev förskräckt o utbrast att alla var välkomna att sjunga i gospelkören. 
 
Vem är det som ljuger mig rätt i ansiktet?
 
Frågan är hur jag hade blivit bemött om jag suttit i rullstol. En medlem i kören använder sitter i rullstol. Undrar vad den medlemmen skulle ha sagt om ngn slagit sönder rampen till ingången.....el om ngn snott ett hjul....
 
I kören som jag ska till i kväll o som har samma ledare som Great Joy får jag fortfarande vara med i. Vi får se hur länge det håller i sig. Där finns en medlem som måste ligga......den medlemmen hade nog också blivit arg om rampen slagits sönder.....El om  ngn snott kryckorna........ Medlemmen hade sannolikt fått ledaren med sig på en gång......
 
Jag blir ljugen för o direkt el indirekt motarbetad..... 
 

25/9-2013! Äta ute! 'Hurra en allergisk gäst!' Utbildning! Ansvar! Diskriminering!

Publicerad 2013-09-25 22:09:00 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

25/9-2013! Äta ute! Kompletterad! 'Hurra en allergisk gäst!' Utbildning! Ansvar! Diskriminering!
 
Restauranger Cafeer o Krogar mm ska inte slippa undan att ta sitt ansvar för vår allergi o överkänslighetsanpassade mat fika osv genom att säga att
'Det är samma miljö!'
Eller säga att
'Vi kan inte garantera!'
 
Det det är att göra det lätt för sig. Det är att diskriminera mobba o kanske tom vara nazzistiskt....
 
Restauranger kafeer barer konditorier osv osv kan skicka sin personal på kurser i 'Säker mat!' 'Hurra en allergisk gäst!' enligt nedan.
 
Jag återkommer m aktuella kontaktuppgifter till Astma- o Allergiförbundet o dess utbud av kurser om mat. Det var svårt att hitta aktuella uppgifter via nätet. Så jag återkommer m aktuella uppgifter.
 
Från Astma-Allergiförbundets hemsida:
 
Citat:
MER INFORMATION

Hurra en allergisk gäst
Flera led i arbetet ska fungera bra på en restaurang för att gäster med allergi eller annan överkänslighet ska
kunna äta där; planering och inköp, förvaring, bordsbeställning, beredning, tillagning, servering och städning.

Hurra, en allergisk gäst! ger all information som behövs för att restaurangen ska kunna laga säker mat för alla.
Vem som gör vad på en restaurang varierar. Därför har vi valt att fokusera på de olika arbetsmomenten, istället
för på yrkesrollerna.

Kursen är uppbyggd kring fyra enkla grundregler. Om restaurangen klarar dem, så klarar ni allt!

Ni ska bara:
1. ha kunskap om matens innehåll
2. kunna informera om matens innehåll
3. hålla isär råvaror och redskap i köket
4. hålla rent


Baskursen Hurra, en allergisk gäst! riktar sig till all restaurangpersonal – att serva en gäst med matallergi är nämligen ett lagspel. Det är lika viktigt att utbilda serverings- och städpersonal, som personalen i köket. Kan du inte skicka hela din personal på kurs är det bra om du väljer ut representanter för varje yrkeskategori.

Var och när?
Baskurser arrangeras överallt i landet, utifrån önskemål och behov. Vi har för tillfället sex legitimerade utbildare
som reser runt och håller kurser. Flera restauranger på en ort eller i en region kan gå samman och beställa en kurs.

Kurser kan också arrangeras för enskilda restauranger. Deltagarantalet bör vara 15-25 personer per kurs.

Du kan anmäla din personal direkt på hemsidan. Vill du veta mer eller beställa en egen kurs – och därmed bestämma både tid och plats för kursen – är du välkommen att kontakta Marianne Jarl, projektledare på Astma- och Allergiförbundet,
telefon 08–506 28 200 eller 076–141 88 90. (Tfn-nummren stämmer!)

Omfattning
Baskursen omfattar en halvdag (fyra timmar) och inkluderar föredrag och grupparbeten.

Pris
Kursen kostar 2 000 kronor per deltagare. Moms på 25 procent tillkommer. När kurser arrangeras för enskilda restauranger kan eventuella kostnader för kursledarens
resa och hotell tillkomma.

Kursdokumentation
Alla som går baskursen får en praktisk handbok och ett diplom. Handboken kan också beställas separat från Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR).
Medlemmar i SHR betalar 75 kronor + moms per bok, övriga 120 kronor + moms. Beställ boken på telefon 08–762 74 00

(Min tfn-nummerkontroll: 08–762 74 00Visita- Svensk Besöksnäring
Sveav. 25
111 34 STOCKHOLM.
Varit in o kollat på hemsidan. Hittar inte ngn planerad kurs.)

Slut citat!

  

30/8-2013! Kompletterat! Mardröm! Djur inom äldreomsorgen o att dö!

Publicerad 2013-08-30 07:38:40 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

30/8-2013! Mardröm! Djur inom äldreomsorgen o att dö!
 
Varken kommunens behovsbedömmare el MAS:ar el Områdeschefer mfl har den blekaste aning om var det finns djur el har funnits djur, hundar, katter, fåglar osv. 
 
Hundar o katter har en stor förmåga att smita o ta sig in överallt. Det är också väldigt vanligt att hundar o katter få glida runt överallt utan kontroll el tillsyn. Det är också väldigt vanligt att personalen tar med sig sina egna hundar på varje arbetspas. Detta gäller även föreståndare o andra chefer. Det förekommer även att avsökande regelbundet tar m sig sina djur.
 
Jag har även varit m om att arbetsrehab.-konsultfirmor (8-10st firmor o omgångar) slentrianmässigt o regelmässigt undvikit att kontrollera arbetsmiljön innan jag skickats på arbetsträning. Vilket inte fungerat. 
 
Jag har även regelmässigt utsatts för utredande PS-test-formulär som saknat relevans för mitt funktionshinder, en medicinsk sjukdom m stora relevanta krav på omgivningen vilket orsakat o orsakar problem för omgivningen.  Vilket utgjort hinder för mig att erhålla o behålla att arbete inom hälso- sjukvård o omsorg. Dom verksamheter som ska klara av att m kort varsel ta hand om mig o andra m allergi-överkänslighet mot djur rök/damm o parfym/irriterande dofter.
Vilket dom inte klarar.
 
Hade jag suttit i rullstol hade rehab.konsulterna haft det mentala biblioteket från A-Ö på det mentala skrivbordet direkt.
 
Jag har pga allt detta haft följande mardröm på sista tiden
 
Jag har vaknat i princip varje natt av att jag drömt om att jag dör kvävningsdöden m en katt svassande runt näsan på mig o en hund som en krok bredvid mig på täcket......... Utan att kunna göra ngt åt det...... Pga jag inte når larmknapoen, det saknas personal intresse kunskap...... Osv. 
Jag drömmer om att jag innan jag dör förtvivlat skräckslaget söker larmknappen, fumligt o svagt slår i sängens räcken o i sängbordet o river ned saker från det osv osv innan jag slutligen dör kvävd. Med en pingpongboll till tunga o igensvullna ögon o tät näsa o en åtsnört igensvullet svalg..... En mkt obehaglug strypsnara-känsla.... Som jag upplevt förr.
 
Äldreomsorgens boendeformer ar inte vanliga lägenher. Vi är tvingade att bo på särskilda boendeformer när vi pga sjukdomar o skador inte längre klarar att 'bo hemma' själva längre pga högt vård- o omsorgsbehov. Det är inte ngt man kan klara av själv längre pga olika former av sjukdomar o demenser osv. 
Det är väldigt bekvämt för kommunerna att skylla på att omsorgens rum o lägenheter betraktas som omsorgstagarens egna privatas hyreslägenhet. Vilket gör att kommunen frånsäger sig allt ansvar för den uteblivna allergi- o överkänslighetsanpassningen o kontrollen av rum o lägenheter. Vilket inte fungerar för oss m allergi-överkänslighet mot djur rök/damm o parfym/irriterande dofter mm.
 
När vi själva kan välja hyres/insatslgh o hus utifrån som varit o är djur rök/damm parfym/irriterande doftfritt så är det lugnt. Vi kan då även hindra att djur tar sig in genom öpppna dörrar o fönster. Vi kan då också hindra 2-benta vandrande parfymflaskor från att komma in. Vi klarar då också av att byta in- o utluftsfilter i ventilationsanläggningen o rengöra aggregatenkliv klarar även av att veckostäda o hålla undan dammet som trots alla försiktighetsåtgärder fortfarande innehåller allergener o irritanser som kan orsaka aktiverade symtom om det blir för hög konsentration. Koncentrationer som oftast är mkt lägre än dom normala gränsvärdena för god boende- o arbetsmiljökontroll. Detta gäller även offentliga lokaler osv. Vilket gör att vi m allergi o överkänslighet har krav på åtgärder utöver vanlig  a miljökontroll.
 
Jag har som grädde på moset även varit med om att från fredag till måndag 'köras över' o hänsynslöst 'bli manglad ned i avgrunden' av områdeschef o geriatrikavd.föreståndare när pappa skulle flyttas från ger.avd till särskilt boende. Tvärt emot dom krav på djur- rök-/damm parfym-/irriterande doftfritt som ställts på boendet iom våra allergier/överkänsligheter när ansökan på särskilt boende gjordes 3 månader + inneliggandetiden + utskrivningsklartiden före.
 
Det fanns mao mkt gott om tid att bestämma plats o utbilda o anpassa personal vård- o omsorgstagare o anhöriga på boendet, i hela trapphuset o gårdsplanen osv osv.
Jag har dessutom blivit utestängd från min svärmors boende på Julafton 2012. Pga jag protesterade o blev ledsen bestört o arg pga man trots grundlig information släppte in hund på boendet. Jag är fortfarande chockad av hur överlägset o högfärdigt en av dom medföljande anhöriga betedde sig gentemot mig. Liksådant blev jag av hur en av personalen betedde sig När hon kränkande o vedervärdigt kastade ut mig.
 
Det är diskriminering av värsta sort. Gränsande till misshandel. Jag har inte ens rätt att bli arg o försvara mig O min hälsa.
 
O så har jag ett berg av mediciner. Hjärtsvikt pga hjärtmuskelskada efter infarkt i samband m isår infektion 1995. Jag har drabbats av hjärtastma/hosta lunginfiltrat ödem o hjärtmuskelförstoring pga skadan. Hjärtat påverkas dessutom av alla försämringar i lungorna. Sk astmahjärta uppstår.
Det skulle underlätta väldigt mkt för mig om hälso- o sjukvård o omsorg anpassade sig medvetet efter våra krav på Reglerat djur- rök-/damm- parfym-/irriterande doftfritt istf att reagera som i en sandlåda m -göra-tvärtom-reaktioner- o -ja-ska-minsan-inte...- o -hon-ska-d.....r-inte-komma här o.....- osv osv osv....

28/8-2013! Kompletterat! Klassificering av hotell! Allergi-/Överkänslighetsanpassning!

Publicerad 2013-08-28 08:50:00 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

28/8-2013! Klassificering av hotell! Allergi-/Överkänslighetsanpassning!
 
För att överhuvudtaget få den första stjärnan ska följande krav på allergianpassning uppfyllas:
 
Jag anser att det ska finnas djur- rök- parfymfria rum o stugor osv m små flygflaskor m parfymfritt schampo balsam o tvål. Vandrarhemsanläggningar ska också ha det liksom parfymfria städ- o diskmedel.
 
Stugor osv ska ha grusplan runt liksom ett avgränsande staket m person/bilgrind för att utgöra gräns för katter o hundar mm. Samt underlätta tillsynen över allergiska/överkänsliga småbarn i värsta springaråldern. Samt  ngn form av lekställning o ev en sandlåde m lock. Ev grönska ska utgöras av barrväxter som tuja gran o en.....
 
Oparfymerade produkter för hygien hud hår styling ska finnas i små förpackningar att köpa i camping o hotellbutik. På campingar vandrarhem stugor osv ska det finnas oparfymerade tvätt- städ- o diskmedel att tillgå.
 
Stugor o rum osv ska ha åtminstone en säng av kommunal hemtjänsttyp. Dvs höj o sänkbara osv. Övriga sängar kan ha normal standard. 
Toalett o dusch ska vara användbara för rullstolsburna allergiska o överkänsliga personer. O alla sängar ska vara utrustade m ABC-Allergy Controll Barrier för att sänka halterna allergener/irritanser o underlätta/effektivisera städningen. En städning som ska utföras enligt allergi-överkänslighetsrutiner. Väggar tack o golv bör vara släta för att underlätta storstädning. Täcken kuddar filtar o gardiner skatvättas m oparfymerade tvättmedel. Det kan vara ekonomiskt o arbetsmiljömässigt försvarbart att hela anläggningen städas osv m oparfymerade produkter. O att alla toaletter utrustas m oparfymerade produkter.
 
Stugor o rum osv ska vara tillgängliga för allergiska-överkänsliga personer sittande i rullstol.
 
Fakta klassificering av hotell!
 
 http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Klassificering_av_hotell
 
Klassificering av hotell används för att vägleda samt underlätta för konsumenter vid val av hotell. Många system använder sig av stjärnor för att signalera nivå men även andra typer av ikoner och symboler används. American Automobile Association använder sig exempelvis av diamanter istället för stjärnor.[1]
 
De flesta större aktörerna redovisar resultaten i skala om 5 nivåer (1-5 stjärnor) men det förekommer anläggningar som anser sig vara bättre än den högsta nivån och utger sig för att ha sex eller till och med sju stjärnor. Detta fenomen ses dock av branschen enbart som reklam.
 
Det finns idag inget officiellt globalt system för hotellklassificering. Några större aktörer, exempelvis Startle (internetversionen av Forbes Travel Guide)[2], genomför dock interkontinentala bedömningar. Vissa länder har officiella nationella system, ofta framtagna av landets branschorgan för hotellnäringen. Bara inom Europa fanns det tidigare nästan 30 länder som hade olika sätt att sätta stjärnor på hotell[3].
 
Dessutom förekommer det regionala system och tolkningar i vissa länder[4]. Exempelvis har man i Italien 20 olika regionala system[5].
 
Utöver detta använder sig även researrangörer och bokningssidor på internet av egna varianter av graderingar och kriterier. Allt från bollar och solar till bokstäver förekommer.
-----------------------
HOTREC’s 21 principer
Med ett seminarium i Bergen 2004 påbörjade HOTREC[6] en process för att försöka harmonisera kriterierna för klassificering av hotell inom Europa. En lista med 15 principer togs fram och antogs av medlemsländerna. Denna utökades till nuvarande 21 principer under 2009[7]. Dessa innefattar grundläggande regler för struktur av klassificeringssystem för att underlätta en gemensam hantering av de nationella/regionala hotellklassificeringssystem runt om i Europa. Principerna innehåller bland annat krav på regelbundna inspektioner utförda på plats på anläggningen.
--------------------
RedigeraEuropeiska hotellklassificeringssytemet - Hotelstars Union
Då det inte tidigare funnit något gemensamt officiellt system för klassificering av hotell inledde några av medlemsländerna i HOTREC ett projekt för få igång en harmonisering av de befintliga systemen i Europa. Projektet ledde fram till att man den 14 december 2009 bildade Hotelstars Union.[8] De sju ursprungsländerna Nederländerna, Schweiz, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike enades om att följa ett gemensamt kriteriesystem. Implementeringen påbörjades 2010 och systemet har sedan dess även antagits av Luxemburg[9], de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen[10]. Hotelstars Union omfattar idag 14 länder med knappt 20.000 hotell runt om i Europa[11] samt Malta.
 
 
Systemet består av 270 kriterier[12]. Kriterierna är uppdelade i två kategorier:
 
- Obligatoriska kriterier som måste uppfyllas för att erhålla stjärnklass
 
- Tilläggskriterier där ett visst antal poäng måste uppnås för att erhålla den stjärnklass som de obligatoriska kriterierna indikerar.
 
 
För samtliga stjärnklasser krävs, utöver de obligatoriska kriterierna, ett antal tilläggskriterier för att uppnå stjärnklass. Därutöver bedöms även hotellet i sin helhet vad gäller underhållsstandard, kvalitet på möbler och utrustning samt allmänt intryck.
 
För varje stjärnklass är det möjligt att uppnå en så kallad superiornivå för hotell som erhåller ett större antal tilläggspoäng.
 
 
De olika stjärnklasserna kan sammanfattas med följande obligatoriska kriterieexempel:
 
Utdrag ur kriterielistanSuperiortillägg
 
En
 
Hotell med primärt gemensamma utrymmen för bad/wc, handduk, centralvärme, frukostservering
samt tillträde dygnet runt, möjlighet till väckning, daglig städning av rum.
 
Rummen har privat badrum/wc samt TV.
 
Två
 
Hotell har, utöver krav för 1*, badlakan samt handfat med tvål duschkräm och sänglampa på rum.
Dessutom ska minst 40 % av rummen ha privata badrum/wc och TV.
 
Rummen har privat badrum/wc samt TV.
 
Tre
 
Receptionsservice minst 14 timmar, rummen utrustade med privat bad/wc, hårtork, helfigurspegel,
bagagestativ, arbetsbord, radio, TV, möjlighet till internetuppkoppling, möjlighet till bagageservice,
 
tvättpåse, skoputsmöjligheter, hiss.
 
Hotellet har tillräckligt antal tilläggspoäng för att uppnå "Superior"
 
Fyra
 
Reception bemannad minst 18 timmar, hotellet bemannat dygnet runt, bar minst 6 dagar i veckan,
bekväma möbler, safebox, gästdator, internetuppkoppling i rum, minibar alt. room service, middagsservering
 
minst 6 dagar i veckan och roomservice med mat (gäller ej Garnihotell), dagstidningar, syservice, hiss.
 
Hotellet har tillräckligt antal tilläggspoäng för att uppnå "Superior"
 
Fem
 
Reception bemannad 24 timmar, sviter, extra toalettartiklar på rum, badrock och tofflor, extra kuddar,
urval av kuddar, bekväma sittplatser i rum, bar 7 dagar i veckan, lunch och middag 7 dagar i veckan,
 
minibar, roomservice dygnet runt, bagageservice, strykservice, tvättservice samma dag, second
 
service/turn down, mystery checking
 
Hotellet har tillräckligt antal tilläggspoäng för att uppnå "Superior"
 
-------------------
RedigeraHotellklassificering i Sverige
I Sverige utförs den officiella hotellklassificeringen enligt Hotelstars Unions 270 kriterier. Inspektörer från Visita – Svensk besöksnäring genomför årliga inspektioner på plats på anläggningarna.
-----------------------
RedigeraÄldre system
2003 infördes det första officiella nationella klassificeringssystemet i Sverige. Efter påtryckningar från kund- och beställarsidan fick branschorganisationen SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (numera Visita- Svensk Besöksnäring) uppdraget att ta fram ett fungerande system. Syftet var att underlätta för konsumenter och researrangörer vid val av hotell. Organisationen antog det då befintliga danska systemet som varit i bruk sedan 1997. Senare antog även de baltiska staterna grunderna i samma system. Det nordisk-baltiska systemet var aktivt fram till införandet av det europagemensamma klassificeringssystemet Hotelstars Union 2010. Systemet baserades på enbart obligatoriska kriterier och innehöll 137 kriterier.
 
 
Nedan presenteras de gamla svenska och tyska klassificeringssystemen:
 
Svensk klassificeringsstandardTysk klassificeringsstandard
EnFör en stjärna gäller: Gemensamma toaletter och bad/dusch motsvarande minst 10% av rummens antal, centralvärme, frukostservering, tillträde dygnet runt (på natten med nyckel i allmänhet). Underhållsstandard i relation till stjärna.Turist: 12 m² för dubbelrum. Alla rum med toalett, handfat och dusch eller badkar. Telefon i korridor el reception. TV. Daglig städning. Värdeförvaring i reception.
TvåMinst 40% av rummen måste ha privat toalett och bad/dusch. Möjlighet att köpa förfriskningar. Underhållsstandard i relation till antal stjärnor.Standard: 16 m² för dubbelrum. Enstjärning plus: Bord och klädskåp. Kontokort tas emot.
TrePrivat toalett, badrum, telefon och TV på samtliga rum, tillgång till gäst-PC, hotellet bemannat dagtid, hiss samt rökfria rum. Underhållsstandard i relation till antal stjärnor.Komfort: 18 m² för dubbelrum. Tvåstjärning plus: hårfön, stolar, internet, dryck i rummet. Radio och musikanläggning. Telefon i rummet. Receptionist kan anropas på natten. Värdeskåp i reception eller rum. Engelskspråkig personal.
FyraDet krävs restaurang med bordsservering (gäller ej om hotellet är klassat som Garni), minibar/roomservice, hotellet bemannat dygnet runt, internationella TV-kanaler, 100% nätuppkopplade rum, fotokopiering, tvättservice, inredningskomfort. Underhållsstandard i relation till antal stjärnor.Förstklassig: 18 m² för dubbelrum. Trestjärning plus: Soffa. Rejäl yta för avställning. Badrock, tofflor. Reglerbar rumstemperatur. Receptionist kan anropas på natten, finns i reception 18 timmar/dygn. Bar nära receptionen. Sittgrupper vid receptionen. Roomservice inkl frukost på rummet. À la carte-restaurang.
FemMaximalt fem stjärnor får det hotell som därutöver har à la carte-restaurang, pool och/eller bemannat gym, och/eller bemannad bastu-relaxavdelning, luftkonditionering, safebox på rum, generellt exklusiv inredning, sviter. Underhållsstandard i relation till antal stjärnor.
-----------
RedigeraFotnoter
^ ”What is this?”. http://ww2.aaa.com/aaa/common/Tourbook/diamonds/whatisthis.html. Läst 18 juli 2012.
^ ”About Startle”. http://www.startle.com/about/main. Läst 18 juli 2012.
^ ”Hotel Stars in Europe”. http://www.hotrec.eu/hotel-stars-in-europe.aspx. Läst 18 juli 2012.
^ ”Hotel classification system in Spain”. http://www.cehat.com/frontend/cehat/Hotel-Classification-System-In-Spain-vn2682-vst328. Läst 18 juli 2012.
^ ”Classification Summary Italy” (pdf). http://hotrec.prod.altasys.be/files/view/305-classification_summary_italy.pdf. Läst 18 juli 2012.
^ ”HOTREC - European trade association of hotels, restaurants and cafes”. http://www.hotrec.eu/default.aspx. Läst 18 juli 2012.
^ [http://www.hotelstars.eu/userfiles/files/se/downloads/HOTREC_principer_se.pdf ”HOTREC’s 21 principer för gemensam hantering av nationella/regionala hotellklassificeringssystem i Europa”] (pdf). http://www.hotelstars.eu/userfiles/files/se/downloads/HOTREC_principer_se.pdf. Läst 18 juli 2012.
^ ”The founding of the Hotelstars Union to lead to harmonised Hotelstars in Europe”. http://www.hotelstars.eu/en/?open=News&NewsID=3. Läst 18 juli 2012.
^ ”Luxembourg becomes a member of HOTREC and the Hotelstars Union”. http://www.hotelstars.eu/en/?open=News&NewsID=56. Läst 18 juli 2012.
^ ”Estonia, Latvia and Lithuania join the Hotelstars Union”. http://www.hotelstars.eu/en/?open=News&NewsID=18. Läst 18 juli 2012.
^ ”Hotelstars Union”. http://www.hotelstars.eu/. Läst 18 juli 2012.
^ ”http://www.visita.se/PageFiles/1902/Kriterier%202010%20master%20ver10.pdf” (pdf). http://www.hotelstars.eu/. Läst 18 juli 2012.
 
 
RedigeraReferenser
Det svenska klassiciferingssystemet
Stars in Europe
www.startle.com
www.hoterec.eu
 
 
 

2013! Specialarbete! Forskningsarbete! SSK-Utbildning. Examinerat 1993 januari!

Publicerad 2013-05-02 14:12:28 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

2/5-2013! Specialarbete! Forskningsarbete! SSK-Utbildning. Examinerat 1993 januari! 
 
Gerd Lundsten född Sandgren. 
 
Nutritionsstatus, energibehov vid sjukdom samt åtgärder vid risk för malnutrition inom sjukhusvården.
 
AHS 2/90-1
Handledare
Karin Lindh
Elisabeth Persson 
 
Elisabeth P sade konstaterande att jag var intelligent. Det är alldeles för sent att få höra det när man är 36 år. Då har man inte växt upp med ngn manual för vad man kan göra med en intelligens.
 
Det hjälper inte heller att handledaren Elisabeth Persson i januari 1993 rekommenderar mig att kontakta den då ledande omvårdnadsforskaren för den tiden. Astrid Norberg numera Professor Emerita. 
Det telefonsamtalet vill jag helst glömma. 
 
Det framgick mkt tydligt o klart att HON minsann inte hade tid att läsa allt vad små ....... skrivit. 
O detta trotts att jag hälsat från min handledare Elisabeth Persson.
 
Det framgick med all önskvärd tydlig ishink hur liten o obetydlig o totalt värdelös jag var. O hur obekvämt för att inte tala om mer el mindre förolämpande det var att hon skulle vara tvungen att läsa det jag skrivit.
 
Detta trotts rekommendationer från min handledare Elisabeth Persson.
 
Denna attityd glömmer jag aldrig.
 
För övrigt!
Hade jag vetat vilken penalism o mobbing som förkom/förekommer inom SSK-utbildningarna o inom yrket o arbetsplatserna hade jag aldrig vidareutbildat mig till Leg. SSK.
 
Som jag har blivit behandlad pga min allergi/överkänslighet vill jag varken ha dessa SSK:or som kollegor el som ansvariga för min allergi/överkänslighet.
 
Dom klarar inte av kraven på anpassning till allergi/överkänslighet. Stora kunskapsluckor finns också. Kunskapsluckor som orsakar stora risker för hälso- sjukvårds- o omsorgstagare........ 
 
Det är under all kritik att hindras pga jag inte ser sjuk krank o klen ut. Inte ser funktionshindrad ut.
 
Omvårdnadsforskarnas spjutspets får sig ett RIS- Huvudlöst beteende. Jag har under årens lopp fått mkt rätt i mitt arbete....... 

1/5-2013! Allergi-överkänslighet o yrkeskarriärer!

Publicerad 2013-05-01 00:51:29 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

1/5-2013! Allergi-överkänslighet o yrkeskarriärer!
 
1-Gymnastik!
jag var som en. Cirkusartist i romerska ringar o trapets. Jag improviserade ett fristående gym.program 1988. Innan inf.m komplikationer 1995.
 
2-Simming! Konstsim!
Var som en säl i vattnet. Flöt som en kork. Var mer under vattnet än över vattnet.....
Simmade längd efter längd efter längd..... 
I badsjön o i simhallen.
 
3-Skridsko!
For som en projektil efter sargen. På ishockeyplan.
 
4-Störtlopp! Storslalom!
For som en veritabel kanonkula både i familje- o stora backen. For rakt in i liften o tog en bygel i farten.
For som en projektil utefter vägenrenen ned till Blå vägen o gick resten hem.
 
5-Dans! Jazzdans! Balett! 
Se punkt nr 1!
 
6-Konstnär! Designer! 
 
7-Författare!
 
8-Forskare hälso- sjukvård- omsorg!
Det är alldeles för sent att få höra jan/feb 1994 av SSK-projekt- handledare att jag är intelligent.
 
För att lyckas hade det krävts:
1-uppmuntrande o stärkande föräldrar.
2-att jag inte varit så infernaliskt allergisk/överkänslig.
3-att omgivande människor vågat stå emot föräldrar 
4-uppmuntrande stärkande befriande människor i omgivningen som sett mina förmågor. 
5-människor som sett längre än till allergi/överkänslighet.
6-rent ut tagit mig från mina föräldrar........ ingenting fungerar med en förtryckare.......
7-respekt från omgivningen angående min omfattande allergi/överkänslighet o dess krav.
 
Så kära föräldrar till allergiska/överkänsliga barn!
 
Era barns framgångar beror helt o hållet på hur långt omgivningens bekvämlighet tillåter dom att komma fram. 
Stärkas o inte hindras av djur rök parfym mm!

1/4-2013! Djurmys på vår bekostnad!

Publicerad 2013-04-01 07:08:27 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

1/4-2013! Djurmys på vår bekostnad!
 
Vad jag förstår på stora bilden i artikeln så utgörs djurens utrymme av en stor del av en av dagverksamhetens lokaler. Kanske tom den stora samlings- o aktivitetssalen.
 
Malte Ellen o Indira! 3 hundar som verkar ha lagt beslag entré, korridorer o andra rum på vägen till den stora lokalen. 
Dom lär ju knappast ta sig in genom ett fönster.
 
Att Åsa Boman säger att hundarna får vara inom ett visst område för att minimera riskerna för personer som är allergiska mot pälsdjur.
 
Det är låter ju bra. 
Men som sagt så ser det utrymmet ut att vara en mkt stor del av en mkt stor aktivitetslokal.
 
Jag frågar mig om ansvariga för verksamheten verkligen har tänkt igenom situationen som uppstår. Samtliga ytor bord stolar fönsterbrädor hyllor gardiner dukar stoppning i stolar fotöljer osv osv blir bemängda av spridda o  kringförda allergenero irritanser. Detta går inte att få bort med en vanlig veckostädning. Under tio års tid. 
 
Jag kommer att besöka dagverksamheten Växthuset iförd Halvmask m endagsfilter o utvärdera om det verkligen är tillgängligt för personer med allergi/överkänslighet mot djur rök parfym/dofter. 
 
Dom frågor jag ställer är följande: 
-kommer hundar med förare in genom en egen entré skild från övriga?
-har hundarna m förare o djurälskande aktivitetsintresserade egen farstu toaletter o samlings- o aktivitetslokal skild från övriga entréer kapprum toaletter lokaler boenden osv?
-är entré kapprum toaletter korridorer o lokal märkta m anslag som säger att det förekommer levande djur i lokalerna?
-är djurföraren utbildad i allergi överkänslighet o immunförsvarets 4 typer av sätt att reagera allergiskt o överkänsligt? Symtom? Komplikationer i form av diabetes KOL infarkter osv osv osv?
-är förare o ansvariga medvetna om att det kan ta allt från 5s till 10 dagar för immunförsvaret att reagera på det av djur o förare införda allergener o irritanser?
 
Jag kan som omfattande allergisk/överkänslig inte lita på att dom som är ansvariga för dagverksamhet o hälso- sjukvårds- o omsorgsverksamhet inom kommun o landsting verkligen vill åstadkomma verksamheter som verkligen är tillgängliga för personer m allergi/överkänslighet mot djur rök parfym/dofter.  
 
Så jag har nu försökt att genom A-A-föreningen Umeå i samarbete m ABF, starta upp en kurs den 2/4-2013. 
En kurs i 'Allergi o överkänslighet fakta träning o gemenskap'. 
En kurs som är djur- rök- parfym-/doftfri samt delvis elsanerad. O som går i så anpassade lokaler på HSO Umeå.
 
Men! 
Det verkar inte gå!
 
Orsaken är följande:
 
Stödet o sammanhållningen mellan personer med allergi/överkänslighet är bedrövlig. 
 
Jag, o andra, tvingas även att kämpa med människor med mindre omfattande allergi o överkänslighet än vad jag har.
O inte nog med det!
Jag, o andra, ska dessutom tvingas kämpa med ledamöter o supleanger i styrelsen för lokalföreningar, som i Umeå, för Astma o Allergiförbundet.
 
Så länge vi med allergi o överkänslighet inte kan samarbeta o anpassa oss själva till djur- rök- pardym-/doftfritt o kämpa för det gemensamma bästa ska ingen medlem i A-A-förbundet o dess lokalföreningar o dess omgivning klaga över dålig respekt o obefintlig anpassning. 
 
Jag kommer att fortsätta att kämpa!
Jag kommer att fortsätta att stå på barrikaderna!
Upp till kamp!
 
Genom tidningar osv.
 
Gerd Lundsten 
Umeå 
 
 
 

27/2-2013! Vägrar astma/allergianfall på beställning!

Publicerad 2013-02-27 05:08:53 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

27/2-2013! Vägrar astma/allergianfall på beställning!
 
Jag vägrar få astma/allergianfall på beställning från omgivningen för att bevisa min allergi/överkänslighet.
 
Jag vägrar att tvingas få kroniska skador på lungorna o som följd på andra organ.
 
Diagnosen SKA räcka!
Allt annat är diskriminering våld o misshandel!
 
Om inte diagnosen räcker o respekteras så är det lika bra att jag tar livet av mig på en gång.

5/2-7/2-2013! RIS- o ROS! Restaurang Torget på NUS! Uppföljning!

Publicerad 2013-02-08 06:59:42 i Allergi/Överkänslighet- Behandling!

5/2-7/2-2013! RIS- o ROS! Restaurang Torget på NUS! Uppföljning! 
 
7/2-2013!
Jag har ännu inte fått några allergiska exem. 
Varken i ansiktet el längs halsen el på bröstkorgen. El i böjvecken, på underarmarna el händerna. O inte heller på ryggen. Lungorna har inte heller blivit sämre.....
 
DET är BRAAA!
Det betyder att maten blev rätt på Restaurang Torget. 
 
Å andra sidan så har jag ett helt berg m mediciner. Både tabletter o inhalationer som dämpar immunförsvaret..... el öppnar luftrören.
 
Hur som helst så var det ett lyckat restaurangbesök på Norrlands Universitetssjukhus. 
 
I synnerhet om man tänker på hur stor procent av NUS-patienterna som är i ngn form av malnutrition pga sjukdom funktionshinder el fasta inför, under o efter utredningar o behandlingar osv osv...... 
 
Så det är synnerligen önskvärt att restauranger inom sjukhusens väggar håller en sådan kvalitet att dom verkligen är i stånd att servera mat enligt olika dieter o kulturella krav. 
 
5/2-2013!
Jag var på restaurang Torget (Eurest) på Norrlands Universitetssjukhus igen o åt lunch. Det var på den 1,5 timme som var mellan intag av kontrast o RTG-utredning. 
 
Jag blev MYKET BRA bemött av den kille som stod vid kantinerna o tog emot beställning o slevade dagens lunchalternativ. Bla pga att jag sa att problemet bla löstes genom att dom använde mikrovågsugn istf stekhällen som ALLT steks på. 
Han får en STOR ROS för exemplarisk beteende.
 
Jag HÖLL PÅ ATT BLI NEKAD SERVERING av hon som stod vid den stora stekhällen! 
Hon KÄNDE IGEN MIG!
Hon får RIS för huvudlöst beteende!
O hon får ROS för exemplariskt beteende iom att hon gav sig! 
 
Det steks olika saker på hällen: ägg potatis o kött av olika sort. 
O det som steks vänds o tas förmodligen upp av samma handredskap. Även om olika redskap skulle användas för olika sorters kött respektive ägg så är risken för sammanblandning alldeles för stor.
 
O den släta hällen skrapas förmodligen rakt över från sida till sida av en o samma skrapa som sedan förvaras ställd i flottrännan framtill. Den räfflade delen till höger på den stora hällen skrapas förmodligen av en räfflad skrapa som då sedan förmodligen förvaras ställd i samma flottränna som den andra släta skrapan..... 
 
Jag har ingen aning om åt vilket håll flottuppsamlingskärlet sitter...... Åt höger till så rinner potatis ägg o köttflott o blandas med köttflottet från den räfflade delen....... Inte bra!
 
Åt vänster o den räfflade sidans köttflott rinner åt vä o blandas med ägg kött o potatisflottet. Grönt!
 
Men allt som steks fräser o sprätter o ångar iväg åt alla håll. Ngt annat är naivt att tro. Det som steks ska ju också upp i rätt stektemperatur för att inte vara hälsofarligt. O då sprätter det.
 
Jag blev BRA behandlad av kassörskan som SKA HA en STOR ROS för exemplariskt beteende!
 
Jag ger en ÄNNU STÖRRE ROS till den kock/kokerska som RÄDDADE HEEELA situation genom sin MKT GODA VILJA o ADEKVATA o OMTÄNKSAMMA FRÅGOR kring matens innehåll. Inklusive det faktum att pommes frites samfriteras med fisk. Så det blev potatis istället.
 
När köttet till tallriken var klar kom informationen att dom använt en särskild liten grill där dom lagt ugnspapper som skydd. Vilket jag uppskattade väldigt mkt. 
 
Det återstår dock att forska i om particklar går igenom papperet.... Jag tror det är grönt. Men tro är en sak. 
 
Detta är ngt för ICA-provkök o ICA-kuriren, COOP o COOP-provkök samt restaurangkedjor att utreda....
 
Sedan ställde kocken/kokerskan en rad initierade frågor om tillbehören.
 
Ansträngningarna från detta ljus till kock/kokerska resulterade i en god tallrik som min mage mådde mkt bra av. På en gång kände jag i munnen att det var rätt. O det knndes mkt lugnt i magen efteråt. 
 
Huruvida det verkligen var rätt när det landade i magen vet jag inte eftersom magen varit lite orolig efter tarmfunktionsutredningen......
Jag fick sura uppstötningar i går kväll. Dagen efter. Vilket mkt väl kan bero på annat. Utredningen tex!
 
Jag har tagit en Omeprazol (protonpumshämmare) som avbryter ev histaminutlöst saltsyraproduktion. 
O så får jag återupprepa övrigt matintag som gjordes tisdag -onsdag för att se om jag får sura uppstötningar igen. 
 
Hur som helst så kommer Restaurang Torget på NUS upp på en STARK ROS för föredömligt beteende. 
 
Hamburgaren kunde dock ha varit mera stekt. Den kändes lite rå o så ska det inte vara..... bara för att jag gör en specialbeställning som tar tid.
 
Det kan också vara bra att det i centralhallen står tydligt angivet var man kan hitta automater med specialkoster.
 
Men en restaurang i centralhallen på ett Universitetssjukhus ska kunna serva konservativa lika väl som reformistiska av olika trosriktningar o inställningar som Muslimer Judar Hinduer Buddister Veganer o Fruterianer osv osv utan några problem. Vissa av dessa grupper har skilda bestick pannor o servicer mm för olika matvaror....
 
Om Restaurang Torget på NUS fixar detta så blir dom än mer populära. 

Om

Min profilbild

Gerd Elise

Född 1957. Jag har en Atopisk Polyvalent Allergi som jag är född med. Min viktigaste dag är när jag och Michael träffades för första gången den 9/5-1990. Det var på hans jobb. Vi var ute och åt middag för första gången den 18/5-1990. Vi förlovade oss den 15/9-1991. Vi gifte oss den 3/7-1993. I övrigt får ni lära känna mig genom det jag skriver.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela